Logo
Logo Logo Logo Logo

Visszaélés bejelentés

Tájékoztató a Tormási Kft által fenntartott visszaélés-bejelentési rendszerről

 


Kecskemét, 2023. december 1.

 

A Tormási Kft 6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 100 szám alatti – a továbbiakban Foglalkoztató - a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben - a továbbiakban Panasztörvény - meghatározottak, valamint az alább részletezettek szerint belső visszaélésbejelentési rendszert működtet.
 
A visszaélés-bejelentési rendszer működtetésének célja, hogy a Foglalkoztató, mint munkáltató úgy biztosítsa a visszaélések, jogsértések, vagy arra utaló körülmények bejelentésének lehetőségét, hogy megfeleljen a Panasztörvényben illetve egyéb jogszabályokban – elsősorban de nem kizárólagosan a GDPR – foglaltaknak, és az eljárás egésze alatt biztosítsa a bejelentő védelmét, jogérvényesítési lehetőségét, és az eljárás részrehajlásnélküli, objektív lefolytatását.
 
A Foglalkoztató jelen tájékoztatóban összefoglalva ismerteti az általa üzemeltetett rendszer elemeit, a résztvevőit, a bejelentésre jogosultakat, az eljárás egyéb résztvevőit, valamint azok a bejelentéssel kapcsolatos alapvető jogait, kötelezettségeit.
 
1. Mit jelent?

Foglalkoztató: aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat.
Foglalkoztatott: az a természetes személy, aki a foglalkoztató számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi.
Foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi.
 
2. Milyen információk jelenthetők be?

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.
 
3. A bejelentés kivizsgálása mikor mellőzhető?

a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
b) a bejelentést nem az arra jogosult személy tette meg,
c) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, valamint
d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.
 
4. Ki tehet bejelentést?

A belső visszaélés-bejelentési rendszerbe bejelentést tehet:

e) a Foglalkoztató alkalmazottai,
f) az az alkalmazott, akinek a Foglalkoztatóval korábban fennálló és foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
g) a Foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, akinek esetében az e célra szolgáló eljárás megkezdődött,
h) egyéni vállalkozó, illetve egyéni cég, ha a Foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,
i) a Foglalkoztató tekintetében tulajdoni részesedéssel rendelkező személy, a Foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
j) aki a Foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
k) a Foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
l) a Foglalkoztatóval a d), e) vagy f) pont szerinti +jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
m) az a személy, akinek a d), e) vagy f) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata
a Foglalkoztatóval megszűnt.

A bejelentés tekintetében foglalkoztatásra irányuló jogviszonynak minősül minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a Foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi (ideértve nemcsak a munkaviszonyt, hanem pl. a megbízási jogviszonyt is); foglalkoztatottnak minősül az a természetes személy, aki a Foglalkoztató számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.
 
5. Hogyan lehet bejelentést tenni?

Szóban – személyesen, vagy távközlési eszköz útján –vagy írásban. Foglalkoztató hangüzenetküldő rendszert nem üzemeltet.
 
6. Hol lehet bejelentést tenni?

a) Személyesen: Foglalkoztató 6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 100 alatti székhelyén.
b) Távközlési eszköz útján: A Foglalkoztató +3676502900 telefonszámon.
c) Írásban:
Foglalkoztató 6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 100 alatti postai címére megküldött postai levélben,
Foglalkoztató által kizárólag erre a célra biztosított visszaelesbejelentes@tormasi.hu e-mail címre megküldött elektronikus levélben.
 
7. Lehet-e névtelen bejelentést tenni?


Igen, azonban az így tett bejelentés esetén tekintettel kell lenni arra, hogy kapcsolattartási vagy egyéb az azonosítást lehetővé tevő adat meg nem adása esetén, illetve amennyiben a bejelentésben megadott információ nem elegendő a bejelentés kivizsgálásához, a vizsgálat eredmény nélkül lezárásra kerül. Ilyen esetben Foglalkoztató a bejelentő részére az eljárással kapcsolatban tájékoztatást adatok hiányában nem küld.

8. A bejelentő védelme érdekében milyen intézkedésekre kerül sor?


Az ügy vizsgálata során a Foglalkoztató biztosítja a bejelentőt jogszabály alapján megillető jogok érvényesülését, érvényesíthetőségét, melyek összessége együttesen garantálja azt, hogy a bejelentőt ne érje semmiféle hátrányos következmény az általa tett bejelentés miatt. A fentiek alapján és a panasz törvényben foglaltak alapján a bejelentő számára hátrányos intézkedésnek minősül minden olyan tevékenység, amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor. Így a Foglalkoztatóval kapcsolatos jogviszonnyal vagy kapcsolattal összefüggésben megvalósult, vagy alkalmazott intézkedés jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként az jogszerű lenne.

9. A bejelentővédelem mikor nem illeti meg a bejelentőt?


a) bejelentésével a minősített adatok védelmére vonatkozó szabályokat megszegi,
b) a bejelentés megtétele során törvényben meghatározott, az orvosi titokra, az ügyvédi titokra vonatkozó titoktartási kötelezettségének nem tesz eleget,
c) a bejelentés megtétele során az egyházi személy és a vallási egyesület vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjaként a hivatásánál fogva rá irányadó titoktartási kötelezettségének nem tesz eleget,
d) a bejelentés megtétele során a bírói ítélkezéssel kapcsolatban a törvény által védett titok védelmére vonatkozó szabályokat megszegi,
e) bejelentésével a büntetőeljárási szabályok szerinti adatkezelési szabályokat megszegi, vagy
f) a rendvédelmi szervek, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állományának a tagjaként a bejelentésével az e szervek tevékenységére vonatkozó, jogszabályban meghatározott szabályokat megszegi.

10. Biztosított a személyes adatok védelme az eljárás során?


Foglalkoztató a bejelentő, illetve egyéb más az eljárással érintett személy, személyek személyes adatait kizárólag a vizsgálat lefolytatásához szükséges mértékben, célból kezeli.

Az eljárás során biztosítja az adatok bizalmas, az Adatvédelmi szabályzatában meghatározottak szerinti kezelését, valamint azt, hogy az adatokhoz illetéktelen személyek ne férhessen hozzá. Foglalkoztató az adatokat a vizsgálat során az adott cél elérése érdekében, és csak a legszükségesebb mértékben osztja meg. Ez alól kivételt képez az az eset, ha az adatot Foglalkoztatónak jogszabályi kötelezettség miatt kell továbbítani az illetékes hatóság részére. Az adatvédelemmel kapcsolatos egyéb szabályokat – így például a jogorvoslati lehetőségek ismertetését - a Foglalkoztató Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza.

11. Mi történik a bejelentést követően?


A Foglalkoztató:
a belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára. A visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást nyújt az e törvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.

a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja. Amennyiben az indokolt a vizsgálat határidőt meghosszabbítja, azonban ez sem lehet hosszabb mint három hónap.

a bejelentések kivizsgálásában való közreműködéssel szerződés keretében bejelentővédelmi ügyvéd vagy más külső szervezet is megbízható. Külső szervezet megbízása esetén a külső szervezetre a bejelentővédelmi ügyvédre irányadó összeférhetetlenségi, illetve pártatlansági szabályokat alkalmazni kell.

a bejelentés kivizsgálása során a Foglalkoztató kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.

a bejelentés kivizsgálása során értékeli kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg hozza azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a visszaélések orvoslására.

amennyiben a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.

a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt szóban vagy írásban tájékoztatja.

Kecskemét, 2023. december 1-n.

Tormási Attila
ügyvezető