Logo
Logo Logo Logo Logo

Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató

a Tormási Kft szolgáltatásait igénybevevő ügyfelek részére

 

 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)  - a továbbiakban GDPR - 13. cikkében, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. torvény  - a továbbiakban Info. tv. - 16. szakaszában  foglaltak alapján a   Tormási Kft  az alábbiak szerint tájékoztatja a szolgáltatásait igénybevevő ügyfeleit az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatokkal végzett műveletekről, és azok kezelésének gyakorlatáról.

 

1.       Általános tájékoztató.
 
A Tormási Kft mint az Opel, Suzuki, ISUZU, Lada gépjárművek márkakereskedése és márkaszervize tevékenysége során munkafolyamataiba építve folyamatosan garantálja azt, hogy  ügyfelei, leendő ügyfelei személyes adatait kizárólag a jogszabályokban meghatározott célból gyűjti, tárolja, és az általa végzett adatkezelés során ezzel egyidejűleg biztosítsa az érintettek jogainak érvényesülését.
 
Ez a tájékoztató tartalmazza az Ön személyes adataival végzett adatkezelői műveletek ismertetését úgy, hogy azokat szolgáltatásaink szerint csoportosítva, az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, valamint az adatkezelés tervezett időtartamának ismertetésével együtt, szolgáltatásonként tesszük meg.
 
A tájékoztató tartalmazza az adatkezeléshez igénybe vett közreműködők, társadatkezelők, adatfeldolgozók felsorolását, valamint az érintetti hozzájáruláson alapuló adatkezelés megszüntetésének lehetőségét, annak kezdeményezésének módját, csatornáit.
 
Az adatkezelés során Önt megillető jogok, valamint azok érvényesítésének lehetőségéről – tekintettel arra, hogy azok minden általunk végzett szolgáltatáshoz azonos módon érvényesíthetők – a Tájékoztató külön fejezetében rendelkezünk.
 
Amikor Ön kapcsolatba lép velünk, így például ajánlatot kér új vagy használt gépjárműre, szerviz vagy egyéb a gépjármű értékesítéssel, javítással kapcsolatos szolgáltatást vesz igénybe, úgy ezen tájékoztatóban foglaltak alapján a kapcsolatfelvétel érdekében az Ön által megadott személyes adatait kezeljük, és a meghatározott ideig tároljuk.
 
A személyes adatok kezelésére vonatkozóan kapcsolatunk minden fázisában lehetőséget biztosítunk Önnek arra, hogy az adott szolgáltatás igénybevételéhez tartozó adatkezelési műveleteket, az érintett személyes adatok körét, valamint a jogainak gyakorlásához, vagy Ön által szükségesnek tartott információkat megkapja. Ebben munkatársaink az Ön segítségére lesznek, az általunk használt dokumentumok is a tartalmaznak az adatkezelésre vonatkozó utalásokat, és ez a Tájékoztató is teljes terjedelmében kinyomtatott formában fióktelepeink ügyfelek által látogatott helyiségében, elektronikus formában a www.tormasi.hu Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató címen elérhető.
 
 A Tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban felhívjuk szíves figyelmét, hogy az kizárólag a Tormási Kft által végzett adatkezelői tevékenységre vonatkozik.  Amennyiben Ön egyéb vállalkozás vagy szervezet  – például hitel, vagy pénzintézet, biztosítótársaság, kárfelvevő vagy kárrendező, autómentő szolgáltató, gépjármű importőr, a gyártó képviselője, hatóság, stb – szolgáltatásait az általunk nyújtotta szolgáltatással együtt, vagy annak részeként veszi igénybe, úgy kérjük, hogy az adatkezelési szabályokra vonatkozóan szíveskedjen az adott szervezet által kiadott tájékoztatóban foglaltakat megismerni. Kérjük a fentieket az általunk az Ön meghatalmazása alapján végzett tevékenységre is szíveskedjen alkalmazni. Munkatársaink segítséget nyújtanak Önnek a tőlünk független adatkezelői tájékoztatók megismerését illetően.
 
2.       Az adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos alapvető fogalmak, ismeretek:
 
Adatkezelésen  jogszabályokban meghatározottak alapján az Ön – mint érintett – és a Tormási Kft – mint adatkezelő – között, a Tormási Kft szolgáltatásainak igénybevétele miatt, vagy más egyéb okból kialakult kapcsolatban történő személyes adatainak kezelését értjük.
 
Személyes adataira a közöttünk létrejött szerződésben – például gépjármű adás vételi szerződés, gépjármű javítási szolgáltatási szerződés - vagy a közöttünk létrejött szerződés teljesítésével kapcsolatos, és jogszabályokban meghatározott egyéb teendők – például tulajdonjog átruházással kapcsolatos hatósági ügyintézés, gépjármű időszakos műszaki vizsgáztatása -  teljesítése érdekében van szükségünk. Ebben azt esetben személyes adatainak kezelésére a különböző jogszabályokban foglalt előírások köteleznek bennünket, így az adatkezelés időtartamát, valamint a kezelt adatok körét nem vállalkozásunk szabja meg.
 
Az Ön adatainak kezelésére sor kerülhet abban az esetben is, ha Ön tájékoztatást kíván kapni szolgáltatásainkról, személyre szabott ajánlatokat kíván kapni, illetve a szolgáltatásaikról szóló reklám, vagy egyéb marketing anyag, tájékoztató címzettje szeretne lenni. Ebben az esetben személyes adatainak kezelésére az Ön által e tárgyban adott hozzájárulás alapján kerül sor, úgy, hogy amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja igénybe venni ezt a szolgáltatásunkat, úgy kérheti a hírlevél küldés megszüntetését, és azzal egyidejűleg élhet egyéb jogainak érvényesítését illetően.
 
Személyes adatainak kezelése kapcsán Önt jogok illetik meg – ezek ismertetésére a tájékoztató külön fejezetében kerül sor -   vállalkozásunknak kötelezettségei vannak annak érdekében, hogy biztosítsuk személyes adatainak biztonságos kezelését, valamint az idevonatkozó jogszabályokban foglaltak érvényesülését.
 
A Tormási Kft részéről kijelentjük, hogy vállalkozásunk csak a jogszabályokban meghatározott mértékben, ideig, célból kezeli az Ön adatait, úgy, hogy közben biztosítja jogainak érvényesülését, és azt, hogy személyes adatait kizárólag az Ön által is ismert cél érdekében, ügyének intézése céljából az arra felhatalmazott munkatársaink ismerhetik meg, 
 

 

3.       Az adatkezelő megnevezése, székhelye, kapcsolattartási pontok :
Adatkezelő neve:                     Tormási Kft.
Székhelye:                               6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 100.
Levelezési címe:                      6000  Kecskemét, Külső-Szegedi út 100.
Képviselője:                            Tormási Attila Ügyvezető Igazgató
Telefonszám:                           +3676502900
e-mail cím:                              info@tormasi.hu

 

4.       Adatkezelések szolgáltatásonként csoportosítva:
 
4.1.Új vagy használt gépjármű-vásárlók számára
Az adatkezeléssel érintett személyek : Új vagy használt gépjárművet vásárló, vagy a vásárlást megelőzően a vásárlási lehetőségekről érdeklődő, árajánlatot kérő személye
 
 
4.1.1.  A kezelt adatok:
A Tormási Kft az az ügyfeleik következő adatait kezeli:
-          az ügyfél neve,
-          lakcíme,
-          telefonszáma,
-          e-mail címe,
 
A gépjármű megvásárlása esetén:
-          családi és utóneve;
-           születési helye és ideje;
-          anyja születési családi és utóneve,
-          állampolgársága (hontalansága),
-           a személyazonosságát igazoló okmány típusa, sorszáma,
-          lakcíme;
-          adóazonosító jel száma;

 

4.1.2.  Az adatkezelés célja:

 

A gépjármű értékesítéséhez kapcsolódó szerződésben foglaltak teljesítéséhez szükséges feladatok végrehajtása,

4.1.3.  Az adatkezelés jogalapja:

 

Gépjármű értékesítéséhez kapcsolódó szerződés teljesítése esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján szerint az adatkezelés jogszerű, ha arra az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez, illetőleg teljesítéséhez van szükség.

Vonatkozó előírások:

A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának,
illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező
tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. szakaszában meghatározott, a közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjog változásáról szóló teljes bizonyító erejű magánokirat kötelező tartalmi elemeire vonatkozó előírás,
 
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számvtv.) 169.§ (2) bekezdése szerint a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
 
A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (Pftv.) 14. § (1) bekezdése értelmében a gépkocsi-forgalmazó, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a termék nem felel meg az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusoknak, illetve a Pftv. előírásainak egyéb jogszabályokban, szabványokban foglaltaknak, úgy  a szükséges intézkedéseket haladéktalanul köteles megtenni, adott esetben a veszélyes terméket a forgalomból ki kell vonni.
 
4.1.4.  Adattovábbítás

 

Az ügyfél adatokat a GDPR  6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a tulajdonjog változás bejegyzése érdekében az illetékes kormányhivatal, az erre irányuló meghatalmazás esetén biztosítótársaság részére továbbítjuk. A biztosítótársaságot részére végzett adatszolgáltatásra a biztosítótársaság és Ön között létrejött kapcsolat alapján kerül sor, a biztosítótársaság szabályozásának megfelelően.
 
Opel gyártmányú gépjárművek esetén adattovábbításra az 1. számú mellékletben meghatározott feldolgozók részére kerül sor.
 
4.1.5.  Az adatkezelés időtartama
 
 
Az ügyfelek adatait a Pftv. előírására tekintettel 15 évig kezeljük.
A vásárlás meghiúsulása esetén az esetleges polgári jogi igény érvényesíthetősége érdekében 5 évig kezeljük, ezt követően törjük azokat.
 
4.2.             Gépjármű bérbeadása, bérbevétele, tesztvezetése:

 

Az adatkezeléssel érintett személyek :  A vállalkozásunktól rövidebb, hosszabb ideig gépjárművet bérlő személyek, ideértve a gépjármű vásárlást megelőző egy alkalomra, vagy valamilyen promócióban, akcióban résztvevő több napra szóló tesztvezetésen részt vevő személyeket is.

4.2.1.  A kezelt adatok:
 
 
A Tormási Kft az az ügyfeleik következő adatait kezeli:
 
-          az ügyfél neve,
-          lakcíme,
-          telefonszáma,
-          e-mail címe,
-          születési helye és ideje;
-          anyja születési családi és utóneve,
-          a személyazonosságát igazoló okmány típusa, sorszáma
-          vezetői engedélyének száma, érvényessége, kategóriái.
 
4.2.2.  Az adatkezelés célja:

 

A gépjármű bérlethez kapcsolódó szerződésben foglaltak teljesítéséhez szükséges feladatok végrehajtása,

4.2.3.  Az adatkezelés jogalapja:
 
Gépjármű értékesítéséhez kapcsolódó szerződés teljesítése esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján szerint az adatkezelés jogszerű, ha arra az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez, illetőleg teljesítéséhez van szükség.
 
Vonatkozó előírások:
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számvtv.) 169.§ (2) bekezdése szerint a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
 
4.2.4.  Adattovábbítás
 
 
Az ügyfél adatokat a GDPR  6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a tulajdonjog változás bejegyzése érdekében az illetékes kormányhivatal, az erre irányuló meghatalmazás esetén biztosítótársaság részére továbbítjuk. A biztosítótársaságot részére végzett adatszolgáltatásra a biztosítótársaság és Ön között létrejött kapcsolat alapján kerül sor, a biztosítótársaság szabályozásának megfelelően.
 
Opel gyártmányú gépjárművek esetén adattovábbításra az 1. számú mellékletben meghatározott feldolgozók részére kerül sor.
 
 
4.2.5.  Az adatkezelés időtartama
 
 
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számvtv.) 169.§ (2) bekezdése szerint a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni,
 tesztvezetés, vagy a vásárlás meghiúsulása esetén az esetleges polgári jogi igény érvényesíthetősége érdekében 5 évig kezeljük, ezt követően töröljük azokat.

 

4.3.   Gépjármű szerviz, vagy javítószolgáltatást igénybevevő ügyfelek részére:

 

  4.3.1. Az adatkezeléssel érintett személyek

 

A gépjármű javító, karbantartó, szervizelő szolgáltatást, vagy az ahhoz kapcsolódó hatósági ügyintézést  igénybevevő ügyfelek, valamint a gépjármű alkatrészt, tartozékot vásároló ügyfelek.

4.3.2.  A kezelt adatok:
 
- az ügyfél neve,
- lakcíme,
- telefonszáma,
- e-mail címe,
 
4.3.3. Az adatkezelés célja:

 

A gépkocsi javítási, szervizelési, karbantartási szolgáltatás nyújtásához szükséges szerződésben foglaltak, valamint az azt megelőző tevékenységhez szükséges feladatok ellátása.

4.3.4. Az adatkezelés jogalapja:

 

Gépjármű gépkocsi javítási, szervizelési, karbantartási szolgáltatáshoz - ideértve a gépjárművek időszakos műszaki vizsgálatát is - kapcsolódó szerződés teljesítése esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján szerint az adatkezelés jogszerű, ha arra az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez, illetőleg teljesítéséhez van szükség.
 
Vonatkozó előírások:
 
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számvtv.) 169.§ (2) bekezdése szerint a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
 
4.3.5.  Adattovábbítás
 
 
Az ügyfél adatokat a GDPR  6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az erre irányuló meghatalmazás esetén biztosítótársaságok, valamint a gépjárművek időszakos műszaki megvizsgálásával kapcsolatos adatokat az illetékes hatósági nyilvántartás részére továbbítjuk, adatbázisban rögzítjük. A biztosítótársaságot részére végzett adattovábbításra  a biztosítótársaság és Ön között létrejött kapcsolat alapján kerül sor, a biztosítótársaság szabályozásának megfelelően.
 
Opel gyártmányú gépjárművek esetén adattovábbításra az 1. számú mellékletben meghatározott adatfeldolgozók részére is sor kerül.
 

 

  4.3.6.Az adatkezelés időtartama
 
A szolgáltatás igénybevétele esetén a számla kiállításától számított számított,  a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számvtv.) 169.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint 8 év,
 
A szolgáltatás megrendelésének meghiúsulása  esetén az esetleges polgári jogi igény érvényesíthetősége érdekében 5 évig kezeljük, ezt követően törjük azokat.
 
4.4.   Hírlevélre regisztráló érintettek
 
  4.4.1. Az adatkezeléssel érintett személyek

 

A hírlevél szolgáltatást igénylő érintettek, akik vállalkozásunk szolgáltatásiról, kedvezményekről, egy reklám vagy marketing anyagainkból szeretnének kapni, és ehhez önként, a jelen tájékoztatóban foglaltak megismerését követően hozzájárulásukat adták, a meghatározott kapcsolattartási csatornákon keresztül. Ide tartoznak az egyes szervizlátogatás aktualitásáról, szezonális kampányokról, vagy a gépjármű műszaki érvényességének lejártára figyelmeztető szolgáltatást igénybevevő személyek is.

4.4.2. A kezelt adatok:
 
- név,
- e-mail cím,
- lakcím,
- telefonszám
 
A fentiekből kizárólag az érintett által megadott adatot tároljuk.
 
4.4.3.  Az adatkezelés célja: 

 

Hírlevél-szolgáltatás nyújtása, azaz technikai újdonságok, fejlesztések, egyéb az érintettek érdeklődési körébe tartozó újdonságokról szóló tájékoztatás, figyelmeztetés küldése.

4.4.4.  Az adatkezelés jogalapja

 

Az érintetteknek az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendeletének (Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulása.

4.4.5.  Az adatkezelés időtartama

 

A regisztrálók adatait az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a regisztrációtól számított 5 évig kezeljük. A határidő lejárta után az ilyen célú adatkezelés esetén a regisztráló ismételt végrehajtására van szükség.

4.5.   Szerviz-emlékeztetők küldése, reklám, egyénre szabott ajánlat, rendezvényekre szóló meghívók eljuttatása, ügyfél-elégedettség mérése esetén:

 

4.5.1.  Az adatkezeléssel érintett személyek :

 

A szerviz emlékeztető, egyénre szabott ajánlat elkészítése, rendezvények iránt érdeklődő, valamint az ügyfél elégedettségi programban résztvevő érintettek.

4.5.2.  A kezelt adatok:

 

- név,
- lakcím, vagy levelezési cím,
- e-mail cím,
- telefonszám, az Ön által megadott nyilatkozatban foglaltak szerint.
 
4.5.3.   Az adatkezelés célja: 

 

Az érintettek részére szerviz-emlékeztető levelek, reklámok, személyre szabott ajánlatok, a Tormási Kft által szervezett rendezvényre szóló meghívók küldése, a Tormási Kft különféle szolgáltatásaival kapcsolatos ügyfél-elégedettségi kérdőívek küldése, telefonos megkeresések bonyolítása.

4.5.4.   Az adatkezelés jogalapja

 

Az érintetteknek az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendeletének (Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulása.

4.5.5. Az adatkezelés időtartama

 

A regisztrálók adatait az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a regisztrációtól számított 5 évig kezeljük. A határidő lejárta után az ilyen célú adatkezelés esetén a regisztráló ismételt végrehajtására van szükség.

4.6.   A Tormási Kft szolgáltatásainak igénybevételéhez nem, vagy nem feltétlenül  kapcsolódó adatkezelés:

 

4.6.1.  Az adatkezeléssel érintett személyek : 

 

A Tormási Kft szolgáltatásait igénybevevő, vagy azokhoz nem feltétlenül kapcsolódóan a Tormási Kft-vel kapcsolatba kerülő természetes személyek, akik például kárt okoznak a vállalkozásnak, akikre a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban szabálysértésből, vagy egyéb kötelezettség elmulasztásából adódóan az arra illetékes hatóságok bírságot szabnak ki, vagy akik vonatkozásában az arra illetékes hatóságok adatszolgáltatásra hívnak fel.

4.6.2.  A kezelt adatok:

 

- név,
- lakcím, vagy levelezési cím,
- e-mail cím,
- telefonszám,
 
4.6.3.   Az adatkezelés célja: 

 

A Tormási Kft, harmadik személy, vagy hatóság kártérítéshez, vagy a szabálysértési, mulasztási bírság kiszabása esetén az elkövető, károkozó kilétének megállapításához fűződő joga.

4.6.4.   Az adatkezelés jogalapja

 

Az érintetteknek az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendeletének (Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekek érvényesítéséhez  fűződő jog.

4.6.5.  Az adatkezelés időtartama

 

Az igényérvényesítéshez szükséges idő, illetve a követelés elévülésének időtartamáig, azaz a kár vagy egyéb esemény  bekövetkeztétől  számított öt év.

4.7.   A Tormási Kft részére önéletrajzot, egyéb munkaviszony létesítésére vonatkozó dokumentumot megküldő személyek:

 

4.7.1.  Az adatkezeléssel érintett személyek : 

 

A Tormási Kft részére munkaviszony létesítésére vonatkozó tartalmú, személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat megküldő,  álláshirdetésre,   vagy állásinterjúra jelentkező  természetes személyek.

4.7.2. A kezelt adatok:
 
- név,
- lakcím, vagy levelezési cím,
- e-mail cím,
- telefonszám,
- a pozíció betöltésével kapcsolatban rendelkezésre bocsájtott egyéb adat.
 
4.7.3.   Az adatkezelés célja: 

 

A Tormási Kft jövőben megüresedő pozícióinak betöltésére jelentkező természetes személyekkel történő kapcsolattartás.

4.7.4.   Az adatkezelés jogalapja
 
 
Az érintetteknek az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendeletének (Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott önkéntes hozzájárulása.

 

4.7.5. Az adatkezelés időtartama

 

A munkaviszony létesítésre irányuló önéletrajzok, egyéb önkéntesen megküldött dokumentumok kezelésének ideje két év.

5.       Adattovábbítás
 
A Tormási Kft az érintettek általa kezelt adatait kizárólag a jogszabályokban meghatározott esetekben, és az arra jogosult hatóságok részére továbbítja, az érintett ügyének intézése érdekében.
 
Az Opel gyártmányú  gépjárművek esetében az 1 számú mellékletben meghatározott adatfeldolgozók részére kerülnek továbbításra az érintettek adatai. Az Opel gyártmányú gépjárművekkel kapcsolatos adatfeldolgozásra vonatkozó tájékoztató, szabályzat a www.opel.hu  weboldalon,  az  „Adatvédelmi és cookie szabályzat” tájékoztatóban érhető el.

 

6.       Adatfeldolgozók igénybevétele
 
A Tormási Kft az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában adatfeldolgozót kizárólag az Opel gyártmányú gépjárművekkel rendelkező érintettek esetében vesz igénybe.
 
Az Opel gyártmányú gépjárművel rendelkező ügyfelek  személyes adatainak kezelésével kapcsolatos további információt jelen tájékoztató 1 számú melléklete tartalmazza.

 

7.       Az adatkezelés módja
 
A  Tormási Kft ügyfeleinek személyes adatait elsősorban elektronikus úton, informatikai eszközök segítségével rögzíti, tárolja. A nyomtatott dokumentumok – számlák, szerződések, árajánlatok, stb – esetében az adatkezelés saját munkavállalók bevonásával, a személyes adatok védelmének biztosítása mellett történik.
 
A munkafolyamatokba épített ellenőrzés, valamint az alkalmazott irat és ügykezelési előírások együttesen biztosítják azt, hogy a tárolt személyes adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, az ne semmisülhessen meg, és az adatkezelés teljes folyamata alatt az érintettek jogérvényesítésének lehetőséges biztosított legyen.

 

8.       Az érintettek jogai  
 
Az érintett adatainak kezelésére vonatkozó jogalaptól függetlenül személyes adataik kezelése során bármikor jogosultak tájékoztatást kérni a rájuk vonatkozó személyes adatokról. Kérhetik a hibás adatok kijavítását, helyesbítését, módosítását, illetve azok kezelésének korlátozását, élhetnek adataik letiltásával, azok törlését, vagy másik adatkezelő részére történő továbbítását is kérhetik.
 
A marketing célú hírlevélre regisztráló ügyfelek szintén jogosultak tájékoztatást kérni a rájuk vonatkozó személyes adatokról, kérhetik a hibás adatok helyesbítését, módosítását, illetve az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják, élhetnek adataik letiltásával, azok törlését, vagy másik adatkezelő részére történő továbbítását is kérhetik. A korábban adott beleegyező nyilatkozat visszavonása vagy a kapcsolat felvételi csatornákban beállt változás esetén a visszavonás hatálya a korábban folytatott adatkezelési művelteket azonban nem érinti.
 
 
Önnek,  mint érintettnek joga van hozzá, hogy kérésére információt kapjon arról, hogy az  adott adatkezelő milyen személyes adatait, milyen célból kezeli, azokat kinek, milyen célból továbbítja, milyen időtartamig történik a kezelés, és milyen jogai vannak az adatkezeléssel kapcsolatban, valamint milyen fórumokon tehet panaszt abban az esetben, ha megítélése szerint nem jogszabályokban szerint történik adatainak kezelése.
 
 
Amennyiben azt tapasztalja, hogy személyes adatai kezelése során pontatlan adatok kerülnek kezelésre úgy kérheti azok kijavítását, hiányosan kezelt adatai kiegészítését.
 
 
Személyes adatai kezelése során kérheti az adatkezelőtől, hogy amennyiben az adatkezelés alapja megszűnt, vagy annak nincs, illetve nem volt jogalapja, vagy a korábban e tárgyban adott beleegyező nyilatkozatát visszavonta, vagy az adatkezelőt az adatok törlésére jogszabály kötelezi személyes adatai törlését.
Elfeledtetéshez való joga szerint amennyiben az adatkezelő nyilvánosságra hozta személyes adatát, úgy meg kell tennie az ésszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy a további adatkezelőket tájékoztassa az adatról készített másolatok, másodpéldányok törlésére vonatkozó igényéről.
 
 
Joga van hozzá, hogy a tárolt személyes adatainak pontosságának, az adatkezelés jogellenességének kivizsgálásáig kérje adatai korlátozott kezelését, illetve ahhoz, hogy amennyiben adataira jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez szükséges  a kezelő ne törölje azokat.
 
 
Jogosult, hogy géppel jól olvasható formában személyes adatait a kezelőtől megkapja, azokat harmadik fél  rendelkezésére bocsájtsa, illetve az adatok közvetlen továbbítását kérje harmadik fél részére.
 
 
Ha az adatkezelés az adatkezelő, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, vagy arra közérdekből, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében kerül sor, úgy joga van adatai kezelésével kapcsolatba tiltakozását kifejezni. Ebben az esetben az adatkezelő adatait csak akkor kezelheti tovább, ha bizonyítja azt, hogy adatai kezelését olyan okok indokolják, melyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben.
Amennyiben személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, úgy bármikor tiltakozhat azok e célból történő kezelése miatt. Ebben az esetben adatait ilyen célból tovább kezelni nem lehet. A fentiek a profilalkotásra is vonatkoznak.
 
 
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az előzőek nem alkalmazhatók abban esetben, ha  minderre az érintett és az adatkezelő közötti szerződéskötés érdekében kerül sor, vagy az adatkezelőre vonatkozó, de az érintettre is megfelelő érdekvédelmi szabályokat megállapító  jogszabályi előírás miatt kerül sor, vagy az az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
 
Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben személyes a Tormási Kft. 6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 100 szám alatti fióktelepén, levélben az előző címre megküldött levélben, e-mailben az info@tormasi.hu címre küldött e-mailben, telefonon a +3676502900 telefonszámon érdeklődhetnek, illetve adatkezeléssel kapcsolatos észrevételüket, igényüket ezeken a kapcsolattartási pontokon jelezhetik.
 
Az Opel gyártmányú gépjármű tulajdonosai, üzembentartói a fentieken túl az 1 számú mellékletben foglalt módon gyakorolhatják jogaikat.

 

9.        Jogorvoslati lehetőségek
 
Az érintett az adatai kezelésével kapcsolatosan panaszt tehet a  Tormási Kft. 6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 100 szám alatti székhelyén, postai úton az előző címre megküldött levélben, e-mailben az info@tormasi.hu címre küldött e-mailben, illetve telefonon a +3676502900 telefonszámon.
 
Az érintett a fentieken túl panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) vagy peres eljárást kezdeményezhet a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes bíróságon.
 

 


1. számú melléklet

Információk a személyes adatok kezeléséről.

Személyes adatait mi, az Ön kiválasztott Opel Partnere fogjuk kezelni adatkezelőként, a szerződések teljesítése érdekében és az alább felsorolt célokra.

Az Ön jelen megállapodásból és a jelen megállapodáshoz kapcsolódó bármely megállapodásból és szerződésből (mint pl. garanciamegállapodások, lízingmegállapodások, finanszírozási megállapodások) származó személyes adatainak – ideértve az azonosító adatait (pl. név*, ügyfélszám), elérhetőségi adatait (pl. cím*, e-mail cím, telefonszám) és a járműazonosító adatokat (pl. járműazonosító szám (VIN)*, regisztrációs szám / rendszám) – kezelése a kapcsolódó szerződéses adatokkal, jármű- és szervizadatokkal (beleértve a termék- és szolgáltatási specifikációkat, mint pl. modell, felszereltség, motor, hardver- és szoftveradatok), alkatrészek és tartozékok műszaki adataival, műhelyhez és szervizhez kapcsolódó adatokkal (ideértve a diagnosztikai hibakódokat* és a járművezérlő egység adatait) együtt történik.

Az Ön személyes adatait a szerződéses kapcsolat megszüntetését követően tíz évig tároljuk. Amennyiben Ön megadta hozzájárulását személyes adatainak marketing célokra történő felhasználásához, akkor személyes adatait ezekre a célokra három évig tároljuk azt követően, hogy megtörtént az utolsó kapcsolatfelvétel velünk.

A csillaggal (*) jelzett adatelemek megadása kötelező és szerződéses követelmény. Ezért Ön köteles megadni ezeket a személyes adatokat. Amennyiben nem adja meg az adatokat, a jelen szerződés teljesítése nem lehetséges.

Az Ön személyes adatait az alább felsorolt célokból, az alábbi címzettekkel közöljük:

        A.  A szerződés teljesítésével, illetve az érintettek kérésére a szerződés megkötését megelőzően tett lépésekkel kapcsolatos célok, az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) b) pontjának megfelelően:

        B. Jogi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos célok a GDPR 6. cikkének (1) c) pontja szerint:

      C. Az adatkezelő vagy harmadik fél által hivatkozott jogos érdekekkel kapcsolatos célok a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint, kivéve, ha Ön gyakorolta a tiltakozási jogát (GDPR 21. cikk (1) bekezdés):

      D. Célok, amelyekre vonatkozóan Ön a GDPR 6. cikk (1) a) pontja szerint hozzájárulást adott, kivéve, ha élt a hozzájárulása visszavonására vonatkozó jogával (GDPR 7. cikk (3) bekezdés), például:

Az Ön jogai
 
Adatkezeléssel érintett személyként Önt megilleti a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törlés joga (elfeledtetés joga), az adatkezelés korlátozásának joga, az adathordozhatósághoz való jog, az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése elleni tiltakozás joga, amely a GDPR 6. cikk (1) e) vagy f) bekezdésén alapul, vagy ha a személyes adatokat közvetlen értékesítés céljából kezelik a vonatkozó jogszabályokkal összhangban.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a fent említett jogait a jogszabályok korlátozzák, és azokat esetleg csak bizonyos körülmények között kell teljesítenünk.
Kérésre adatkezelőként bármikor frissíthetjük az Ön személyes adatait (pl. módosíthatjuk a címét).

 

Ha szeretne élni a fent említett jogaival az Opel Partnernél, kérjük,

Adatkezelő neve:                     Tormási Kft.
Székhelye:                               6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 100.
Levelezési címe:                      6000  Kecskemét, Külső-Szegedi út 100.
Képviselője:                            Tormási Attila ügyvezető
Telefonszám:                           +3676502900
e-mail cím:                              info@tormasi.hu

 

Ha szeretne élni a fent említett jogaival a WAE CEE Kft-nél, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a privacyrights@wallisautomotive.eu címen.

Ha szeretne élni panasztételi jogával (GDPR 77. cikk), kérjük, lépjen kapcsolatba a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal, postai cím: 1363  Budapest, Pf.: 9.; cím: 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11., e.mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

Kapcsolatfelvétel velünk

 

WAE CEE Kft. (2051 Biatorbágy, Budai út 16)

Tel.: 06 1 4514851              E-mail: info@wae.hu         Webportál: www.opel.hu

Adatvédelmi kapcsolattartás: WAE CEE Kft., 2040 Budaörs, Szabadság út 117., email: privacyrights@wallisautomotive.eu

Opel Partner
 
Adatkezelő neve:                     Tormási Kft.
Székhelye:                               6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 100.
Levelezési címe:                      6000  Kecskemét, Külső-Szegedi út 100.
Képviselője:                            Tormási Attila ügyvezető
Telefonszám:                           +3676502900
e-mail cím:                              info@tormasi.hu

 


2. számú melléklet

 

Adatkezelő az Ön SUZUKI márkakereskedője és márkaszervíze, akinek neve és elérhetősége:
 
Tormási Kft
6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 100.
telefon: +3676502900
 
(továbbiakban „mi”)
 
Az Ön személyes adatait jogszabály kötelező rendelkezése (a Bizottság (EU) 2021/392 végrehajtási rendelete, „Rendelet”) alapján kezeljük abból a célból, hogy eleget tegyünk a jármű szén-dioxid kibocsátásával kapcsolatos jelentési kötelezettségünknek. A Rendelet kötelezővé teszi számunkra, hogy jármű-azonosító számok és a valós vezetési feltételek melletti adatokat gyűjtsünk az Ön járművéről, mely adatokat a jármű gyártója, illetőleg hatóságok részére biztonságosan továbbítjuk, illetőleg hozzáférhetővé tesszük.
 
Az adatok gyűjtése, rögzítése és továbbítása számunkra kötelező, azonban Ön kifejezett nyilatkozatával jogosult megtagadni ezen adatok rendelkezésre bocsátását számunkra, illetőleg a gyártó számára. Ha az adatok rendelkezésre bocsátását Ön megtagadja, akkor mi nem gyűjtjük és nem rögzítjük ezeket az adatokat, illetőleg az adatok nem lesznek hozzáférhetők a gyártó, illetőleg hatóságok számára.

 

Cégünknél az Ön adataihoz való hozzáférés a szükséges ismeret elve alapján korlátozott. Az Ön személyes adatait jogszabály kötelező rendelkezése alapján a Magyar Suzuki Zrt (Magyarország), illetőleg a Suzuki Motor Corporation (Japán), együttesen SUZUKI, mint az Ön járművének gyártója részére biztonságosan továbbítjuk.

 

A SUZUKI adatkezelési tájékoztatója itt elérhető: https://www.globalsuzuki.com/cookies/index_hu.html, https://www.suzuki.hu/corporate/hu/tartalom/adatvedelem.

 

SUZUKI a részére továbbított jelentési adatokat a jármű szén-dioxid kibocsátásával kapcsolatos jelentési kötelezettség teljesítése céljából jogszabály kötelező rendelkezése alapján újból továbbítja az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az EU Bizottság részére. Nemzetközi adattovábbítás esetére megőrizzük a személyes adatainak megfelelő szintű védelmét.

 

Önt többek között megilleti a személyes adataihoz való hozzáférés, személyes adatai helyesbítésének, törlésének joga és a további jogok a Teljes Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően.

 

További információért olvassa el Teljes Adatkezelési Tájékoztatónkat, amely itt elérhető:  www.tormasi.hu

 

Utolsó frissítés: 2021. április 21.