Logo
Logo Logo Logo Logo

Mi a teendő kár esetén?

Hol kell bejelenteni a káreseményt?

 • Ha a balesetet Ön okozta, akkor minden esetben juttassa el a Baleseti bejelentő egy példányát a saját kötelező gépjármű felelősségbiztosítójához. Ha rendelkezik casco biztosítással, akkor ott is tegye meg kárbejelentését a kárrendezés mielőbbi lebonyolítása érdekében.
 • A baleset után a kárt be kell jelentenünk biztosítónknak. Lehetővé kell tennünk a biztosító szakértőjének, hogy egyeztetett helyen és időpontban megszemlézze a járművünket – ezt történhet a biztosító kárfelvételi egységénél, de ki is hívhatjuk otthonunkba, vagy a szervizbe, ahol majd a javítást elvégzik.
 • Ha a javítást végző szerviz szerződéses kapcsolatban van a biztosítónkkal, akkor felajánlják a teljes ügyintézést, ezt általában elfogadhatjuk. Ilyen esetben szinte csak arra kell figyelnünk, hogy az önrész összegét előteremtsük, és nem lesz más dolgunk, mint hogy elhozzuk az elkészült, kijavított autót.

Mi a teendő baleset esetén?

 • Közúti baleset bekövetkezése esetén a gépjárművel azonnal meg kell állni és meg kell győződni arról, hogy történt-e személyi sérülés.
 • Személyi sérülés esetén a mentőket és a rendőrséget minden esetben haladéktalanul értesíteni kell, akkor is, ha a sérültek állapota ezt látszólag nem teszi indokolttá. A sérülteknek segítséget kell nyújtani.
 • Biztosítani kell, hogy a balesetet szenvedett járművek ne okozhassanak újabb balesetet, például elakadásjelző háromszögek kihelyezésével.
 • Ha gépjárművünk mozgásképtelenné vált, trélert kell hívnunk. A szállítást ugyan ki kell fizetnünk, de ezt a biztosító meg fogja téríteni (olyan CASCO esetén, amely tartalmaz töréskárt).
 • Ha van rá lehetőségünk, fényképezzük le a baleset helyszínét és a keletkezett károkat, még ha csak egy kamerás mobiltelefonnal is.
 • A rendőrséget kell értesíteni, ha vitás a felelősség kérdése, vagy a káreseménynek külföldi résztevője van.
 • Ha a balesetben részes bármely fél ragaszkodik a rendőri intézkedéshez, az érintettek kötelesek a rendőr kiérkezését a helyszínen megvárni.
 • A helyszínen ki kell tölteni az európai Baleseti bejelentőt (kék-sárga kétpéldányos nyomtatvány) és a résztvevő feleknek aláírásukkal kell igazolni az adatok valódiságát.
 • Ellenőrizze a másik fél személyi adatait hivatalos okmányok (személyi ig., útlevél) alapján
 • Kérjük, olvassa el figyelmesen a bejelentő hátoldalán található útmutatót. Ha nincs kéznél Baleseti bejelentő, akkor akár egy üres papírlapon is rögzíthetők a baleset körülményei, illetve a résztvevő felek és járművek személyes és biztosítási adatai, két példányban.
 • Ne feledkezzenek meg az esetleges tanúk nevének és lakcímének feltüntetéséről!
 • A balesetben részes felek a baleseti bejelentő egy - egy példányát őrizzék meg, szükségük lesz rá a biztosítónál történő kárbejelentéshez.
 • Amennyiben a baleseti bejelentő bármilyen oknál fogva nem kerül kitöltésre, a résztvevő felek akkor is jegyezzék fel egymás legfontosabb adatait, de minimálisan a másik jármű rendszámát, kötelező gépjármű felelősségbiztosítójának nevét, valamint a jármű tulajdonosának, illetve vezetőjének a nevét.
 • A biztosított 8 napon belül köteles saját biztosítójának a balesetről a bejelentést megtenni.
 • A biztosítónak a káresemény bekövetkezésével, a felelősség megállapításával, a kárügy elbírálásával kapcsolatos kérdéseire a szükséges felvilágosításokat meg kell adni, és lehetővé kell tenni a kárbejelentés és a felvilágosítás tartalmának ellenőrzését.
 • Amennyiben bármelyik fél ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és emiatt lényeges kérdések kideríthetetlenekké válnak, a biztosító mentesülhet kártérítési kötelezettsége alól!