Logo
Logo Logo Logo Logo Logo

Káresemény - Mi a teendő kár esetén?

Hol kell bejelenteni a káreseményt?

 • Ha a balesetet Ön okozta, akkor minden esetben juttassa el a Baleseti bejelentő egy példányát a saját kötelező gépjármű felelősségbiztosítójához. Ha rendelkezik casco biztosítással, akkor ott is tegye meg kárbejelentését a kárrendezés mielőbbi lebonyolítása érdekében.
 • A baleset után a kárt be kell jelentenünk biztosítónknak. Lehetővé kell tennünk a biztosító szakértőjének, hogy egyeztetett helyen és időpontban megszemlézze a járművünket – ezt történhet a biztosító kárfelvételi egységénél, de ki is hívhatjuk otthonunkba, vagy a szervizbe, ahol majd a javítást elvégzik.
 • Ha a javítást végző szerviz szerződéses kapcsolatban van a biztosítónkkal, akkor felajánlják a teljes ügyintézést, ezt általában elfogadhatjuk. Ilyen esetben szinte csak arra kell figyelnünk, hogy az önrész összegét előteremtsük, és nem lesz más dolgunk, mint hogy elhozzuk az elkészült, kijavított autót.

 

Mi a teendő baleset esetén?

 • Közúti baleset bekövetkezése esetén a gépjárművel azonnal meg kell állni és meg kell győződni arról, hogy történt-e személyi sérülés.
 • Személyi sérülés esetén a mentőket és a rendőrséget minden esetben haladéktalanul értesíteni kell, akkor is, ha a sérültek állapota ezt látszólag nem teszi indokolttá. A sérülteknek segítséget kell nyújtani.
 • Biztosítani kell, hogy a balesetet szenvedett járművek ne okozhassanak újabb balesetet, például elakadásjelző háromszögek kihelyezésével.
 • Ha gépjárművünk mozgásképtelenné vált, trélert kell hívnunk. A szállítást ugyan ki kell fizetnünk, de ezt a biztosító meg fogja téríteni (olyan CASCO esetén, amely tartalmaz töréskárt).
 • Ha van rá lehetőségünk, fényképezzük le a baleset helyszínét és a keletkezett károkat, még ha csak egy kamerás mobiltelefonnal is.
 • A rendőrséget kell értesíteni, ha vitás a felelősség kérdése, vagy a káreseménynek külföldi résztevője van.
 • Ha a balesetben részes bármely fél ragaszkodik a rendőri intézkedéshez, az érintettek kötelesek a rendőr kiérkezését a helyszínen megvárni.
 • A helyszínen ki kell tölteni az európai Baleseti bejelentőt (kék-sárga kétpéldányos nyomtatvány) és a résztvevő feleknek aláírásukkal kell igazolni az adatok valódiságát.
 • Ellenőrizze a másik fél személyi adatait hivatalos okmányok (személyi ig., útlevél) alapján
 • Kérjük, olvassa el figyelmesen a bejelentő hátoldalán található útmutatót. Ha nincs kéznél Baleseti bejelentő, akkor akár egy üres papírlapon is rögzíthetők a baleset körülményei, illetve a résztvevő felek és járművek személyes és biztosítási adatai, két példányban.
 • Ne feledkezzenek meg az esetleges tanúk nevének és lakcímének feltüntetéséről!
 • A balesetben részes felek a baleseti bejelentő egy - egy példányát őrizzék meg, szükségük lesz rá a biztosítónál történő kárbejelentéshez.
 • Amennyiben a baleseti bejelentő bármilyen oknál fogva nem kerül kitöltésre, a résztvevő felek akkor is jegyezzék fel egymás legfontosabb adatait, de minimálisan a másik jármű rendszámát, kötelező gépjármű felelősségbiztosítójának nevét, valamint a jármű tulajdonosának, illetve vezetőjének a nevét.
 • A biztosított 8 napon belül köteles saját biztosítójának a balesetről a bejelentést megtenni.
 • A biztosítónak a káresemény bekövetkezésével, a felelősség megállapításával, a kárügy elbírálásával kapcsolatos kérdéseire a szükséges felvilágosításokat meg kell adni, és lehetővé kell tenni a kárbejelentés és a felvilágosítás tartalmának ellenőrzését.
 • Amennyiben bármelyik fél ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és emiatt lényeges kérdések kideríthetetlenekké válnak, a biztosító mentesülhet kártérítési kötelezettsége alól!

Mi a teendő külföldön történt baleset esetén?

 • Javasoljuk, hogy minden esetben kérjen rendőri intézkedést.
 • Minden esetben ki kell tölteni az Európai Baleseti bejelentőt. Ennek rovatai ugyanazokat az adatokat tartalmazzák az idegen nyelvű példányokon is, ezért mindegy, hogy melyik fél példánya kerül kitöltésre. Fontos, hogy minden rovat pontosan ki legyen töltve.
 • Amennyiben Ön volt a károkozó fél, akkor hazaérkezése után értesítse kötelező gépjármű felelősségbiztosítóját a káreseményről.
 • Amennyiben Ön volt a károsult fél, fokozottan ügyeljen a károkozó fél adatainak pontos kitöltésére.
 • Csak olyan dokumentumot írjon alá, amelyet pontosan megértett.

Mi a teendő, ha gépjárművében nem másik gépjármű okozott kárt?

 • Meg kell vizsgálni, hogy a kárt okozó esemény mögött van-e olyan biztosítás, ami alapján kára rendezhető. Magyarországon általában a lakásbiztosításokhoz megkötik a felelősségbiztosítást is, az önállóan megkötött magánemberi felelősségbiztosítások kötése még nem jellemző: A következő károk esetén tehát az alábbiakra kérdezzen rá:
  • Az autó elé kiugró kutya gazdájának van-e érvényes lakásbiztosítása; felelősségbiztosítással illetve ebtartói felelősségbiztosítással?
  • A gépjárműben kárt okozó gyermek vagy fiatalkorú szüleinek van érvényes lakásbiztosítása, kiegészítő felelősségbiztosítással?
  • Az erkélyről leeső tárgy tulajdonosának van-e érvényes lakásbiztosítása, kiegészítő felelősségbiztosítással?
  • Ha ház tetejéről leeső cserép, lezúduló hó, vagy kertből kidőlő fa okoz kárt autójában, a háznak van-e felelősségbiztosítása
 • Felelősségbiztosítás hiányában forduljon saját gépjármű felelősségbiztosítójához, és kérjen szívességi kárfelvételt. Ez alapján benyújthatja polgári jogi igényét a kár okozójával (vagy tulajdonosával) szemben., de ez csak bírósági úton érvényesíthető.
 • Fentiek hiányában casco biztosítása alapján rendeztetheti a kárt, de ekkor az önrészt Önnek kell fizetnie.